DEPARTMENTAL SEMINAR


Sr Noname of Faculty/Guideseminartopicseminar date
48Dr. D.D. BhosaleJagatik Bank Ani Bharat01/07/2017
49Dr. A.H.Saudagar Arthshstra Vishyachya Sandhi09/08/2017
50Dr. Shahuraj MulePrakalp Lekhan Va Sanshodhan Padhati01/22/2018